• tlpadmin@tlpschool.com
  • (049) 536 8316
  • 2020-03-18
  • Admin

Bilang mga magulang, ang bawat desisyon na ginagawa natin ay naaayon rin dapat sa budget ng pamilya. Tunay nga bang makakatipid kung kami ay magho-homeschool, o mag-aaral sa bahay? Pasok nga ba sa nakalaang panggastos ng aming pamilya ang mga bayarin at kakailangang bilhin sa homeschooling?  IIlan lamang yan sa mga bagay na ating dapat isa-alang-alang bago magdesisyon.

Para sa mga magsisimula pa lamang na i-homeschool ang mga anak, malaking bagay ang maghanap ng homeschool provider na may akreditasyon ng DepEd. Sa pamamagitan ng pagpiling mag-enrol sa ganitong institusyon, malaking ginhawa ang dulot nito dahil sila na ang bahala sa pag-aasikaso ng mga dokumentong kailangan sa DepEd at siyang tagapag-ingat na rin ng talaan ng marka o transcript ng iyong mga anak.

Bukod pa dito, malaking bagay din na ang kurikulum na gagamitin ay nakahanda na, o may pagpipilian na. Hindi mo na aalalahanin kung ano ang gagamiting kurikulum, at planuhin pa ang mga aralin ng iyong mga anak. Hindi na rin dagdag sa iisipin kung ang iyong napili ay naaayon sa gabay na inilathala ng DepEd sa bawat antas. Sa ganitong pagkakataon, wala ka nang aalalahaning ibang bibilhin kundi ang itinakda o ibinigay na listahan ng mga aklat o modyul para sa antas ng iyong mga anak.

Karamihan sa mga homeschool provider ay nagpapahintulot din ng bukas na kurikulum, o tinatawag na ‘open curriculum’, kung saan ang magulang ay may kalayaang mamili ng kurikulum na gagamitin sa bawat antas ng kanyang mga anak. Sa ganitong sitwasyon naman, ikaw bilang magulang at tagapagturo ay may kontrol sa pagpili ng mga gagamitin sa pamamagitan ng pagbili ng naaayon lamang sa iyong nakalaang budget.

Mayroon mga provider na nagtatalaga ng mga kinakailangang gamitin sa ilang paksa, at sa ibang paksa naman ay may mga pagpipilian na maaaring gamitin na aklat. O kaya naman ay, habang ang ibang paksa ay nakatakda na ang kailangang gamitin, malaya kang pumili ng ibang aklat sa ibang paksa.

Bukod sa mga aklat at modyul na gagamitin sa isang taon ng panuruan, marapat na alamin din ang ibang mga klase na maaaring iatas sa antas ng iyong anak sa mga paksang gaya ng Sining, Musika, P.E. Karaniwang nagtatalaga ng espesyal na klase sa mga paksang ito para sa mga nasa elementarya at mas matataas pang antas. Ito ay maaaring pagaaral ng inyong anak ng pagtugtog ng piano para sa Musika, pagguhit o pagpinta para sa Sining, at pag-sayaw ng ballet, pag-aaral ng sining ng pagtatanggol o martial arts gaya ng taekwondo o tai-chi, o paglalaro ng basketball, volleyball, fencing o ano pa man sa larangan naman ng palakasan.

Para sa paksang Siyensiya, mainam din na alamin kung anong mga proyekto ang kakailanganin, nang sa gayon ay malaman din kung pasok ba sa budget ang mga gagamitin para dito.

Bukod sa mga kagamitan na gagamitin sa pag-aaral sa bahay para sa isang buong taon, maiging alamin ang iba pang mga babayaran kaugnay sa pagkuha sa napili mong homeschool provider. Bukod sa matrikula na taunang bayarin, mayroon ding tinatawag na ‘family fee’ na isang beses lamang babayaran ng bawat pamilya sa unang taon ng paglahok sa napiling provider. Kung ikaw ay may higit sa isang anak, madalas na mas malaking katipiran dahil mas mababa ang karagdagang matrikula para sa iba pang anak na magho-homeschool.

Mainam na planuhin ang pagpili ng homeschool provider at alamin ang matrikula at iba pang mga kaugnay na bayarin sa bawat provider. Makakatulong na gumawa ng listahan ng bawat provider kasama ang mga kaugnay na gastusin ng mga ito. Sa ganitong paraan, maikukumpara ninyo ang bawat isa at makakapili nang husto ng pinakapasok sa budget ng pamilya.

Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin makapili ng provider na pasok sa budget?

Ang TLP (The Learning Place International) ay isang homeschool provider na may matrikula na abot-kaya at siguradong pasok sa bulsa. Sa loob ng dalawampung taong karanasan sa larangan ng edukasyon, sigurado pa na mataas at maganda ang kalidad ng edukasyon na kanilang maibibigay sa pamamagitan ng pag-gabay sa mga magulang sa paghohomeschool sa kanilang mga anak. Sa TLP, ang matrikula ay siguradong abot-kaya, sa kalidad ay sigurado ka pa.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa:


Telepono: (049) 536 8316

Mobile Number: 0995 746 0141/ 0926 736 7494 (Teacher Myrine Jane, TLP Homeschool Admin Head) and 0917 712 3516

E-mail: tlpeduchomelinks.adm@gmail.com
Facebook page: www.facebook.com/tlphomeschool
Website: https://tlpschool.com/homeschool/


Share This